Shapla Bekary

Ati Bazar Gorur Hat Side, Ati Bajar Main Road, Ati Bazar,...

+8801811516810

Khalil Grand Sweet

Ghatarchar Chowrasta, Ghatarchar, Keraniganj, Dhaka

+8801932158176

Haque Bakery & Sweets

1220, Rokeya Super Market, Basilla Road, Ghatarchar, Kera...

+8801715894484

New Muslim Sweets

Road-1 Main Road, Nobodoy Housing Ltd, Mohammadpur, Dhaka

+8801717341741

Muslim Sweet & Bekary

House-16, Main Road, Mohammodi Housing Ltd, Mohammadpur, ...

+8801749875889

Muslim Sweet & Bekary

21/1 Road 2, Jigatola, Jigatola, Dhanmondi, Dhaka

+8801814222352

Bhaggokul Mistanno Vandar

102/72, Sankar Plaza Satmasjid Road, Shankar, Mohammadpur...

+8801720520948

Bikrampur Mistanno Bhandar

114/72, Nijams Shankar Plaza , Shankar, Mohammadpur, Dhak...

+8801725194023

Hemel Bekary

Rosulpur Bride Market , KamrangirChar, Kamrangirchar, Dha...

+8801985915104

Muslim Sweet & Bekary

Shope- 106, Haque Mantion 21/1, JigatolaMD: Sultan Mahmud...

+8801714971371

Amania Bekary

38/ D I T Market, Noya Bajar, Bangsal, Dhaka

+8801625953157

Shoile Bekery & Confectionary

50, Amir Medicine Market, Babu Bajar, Kotwali, Dhaka

+8801923783835

Priya Bekary

166/3- Kho, Talatunesa Road, Middle Badda, Badda, Dhaka

+8801924041289

Rajshahi Misty Mohol

66, Municipal Market, Gulistan, Bangsal, Dhaka

+8801709927229

Pandua Swee and Bekary

1052, Rokiya Shoroni, Shewrapara, Kalabagan, Dhaka

+8801982161085

The Muslim Sweets And Bekary

17/A/B, 1st Colony, Lalkuthi Bazar, Mirpur-1, Darus Salam...

+8801682184552

Vaggokul Sweets And Bakery

Road-8, Care Plaza, Dhanmondi 15, Dhanmondi, Dhaka

+880922527105

Adi Tangail Dairy Farm

SM Mojammel Hoque Road, Mollartek, Uttara, Dakshinkhan, D...

+8801704286524

Tangail Chomchom Ghar

Road No-01, Siraj Mia Complex, Ashkona-1, Dakshinkhan, Dh...

+8801716797132

Vaggokul Sweet & Bekary

30-House, 03-Road, A-Block, Mirpur, Shah Ali, Dhaka

+8801757747774

Rosher Fota

2/2, B-Block, Moshjid Market, Mirpur-2, Mirpur, Dhaka

+8801305306781

 1    
`